Kinh NIKAYA Giảng Giải - Vô Minh 7 - Thu Nhiếp Sáu Căn - Không Buông Lung Phóng Dật

Linh Quy Pháp Ấn 21-6-2022

Ngày đăng : 24/06/2022