Pháp Đàm NIKAYA - Giữ Vững Lập Trường - Niệm Chết - Quán Vô Thường -Ly Tham - Đoạn Diệt - Từ Bỏ

Linh Quy Pháp Ấn ngày 23 tháng 5 năm 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

Ngày đăng : 30/05/2024


Pháp Đàm NIKAYA - Giữ Vững Lập Trường - Niệm Chết - Quán Vô Thường -Ly Tham - Đoạn Diệt - Từ Bỏ

Linh Quy Pháp Ấn ngày 23 tháng 5 năm 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

Pháp Đàm NIKAYA - Ngoài Thành Tựu Pháp Ra - Tất Cả Là Nước Mắt 5 !

Linh Quy Pháp Ấn 8 tháng 3, 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945

Pháp Đàm NIKAYA - Sách Tấn Giới Tử

Linh Quy Pháp Ấn 24 tháng 2, 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945

Pháp Đàm NIKAYA- Mới Xuất Gia Cần An Trú Trong 5 Pháp

Linh Quy Pháp Ấn 22 tháng 2, 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945

Pháp Đàm NIKAYA - Trùng Tuyên Thánh Điển

Linh Quy Pháp Ấn 20 tháng 2, 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945

Pháp Đàm NIKAYA - Chia Sẻ Lợi Ích Tu Học

Linh Quy Pháp Ấn 18-2-2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945

Pháp Đàm NIKAYA - Ngoài Thành Tựu Pháp Ra - Tất Cả Là Nước Mắt 5 !

Linh Quy Pháp Ấn 8 tháng 3, 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945

Pháp Đàm NIKAYA- Mới Xuất Gia Cần An Trú Trong 5 Pháp

Linh Quy Pháp Ấn 22 tháng 2, 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945

Pháp Đàm NIKAYA - Sách Tấn Giới Tử

Linh Quy Pháp Ấn 24 tháng 2, 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945

Pháp Đàm NIKAYA - Trùng Tuyên Thánh Điển

Linh Quy Pháp Ấn 20 tháng 2, 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945

Pháp Đàm NIKAYA - Chia Sẻ Lợi Ích Tu Học

Linh Quy Pháp Ấn 18-2-2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945

Pháp Đàm NIKAYA - Giữ Vững Lập Trường - Niệm Chết - Quán Vô Thường -Ly Tham - Đoạn Diệt - Từ Bỏ

Linh Quy Pháp Ấn ngày 23 tháng 5 năm 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

Pháp Đàm NIKAYA - Sách Tấn Giới Tử

Linh Quy Pháp Ấn 24 tháng 2, 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945

Pháp Đàm NIKAYA - Ngoài Thành Tựu Pháp Ra - Tất Cả Là Nước Mắt 5 !

Linh Quy Pháp Ấn 8 tháng 3, 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945

Pháp Đàm NIKAYA - Giữ Vững Lập Trường - Niệm Chết - Quán Vô Thường -Ly Tham - Đoạn Diệt - Từ Bỏ

Linh Quy Pháp Ấn ngày 23 tháng 5 năm 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

Pháp Đàm NIKAYA - Chia Sẻ Lợi Ích Tu Học

Linh Quy Pháp Ấn 18-2-2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945

Pháp Đàm NIKAYA - Trùng Tuyên Thánh Điển

Linh Quy Pháp Ấn 20 tháng 2, 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945

Pháp Đàm NIKAYA- Mới Xuất Gia Cần An Trú Trong 5 Pháp

Linh Quy Pháp Ấn 22 tháng 2, 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945