NIKAYA Thiền Quán-Nhớ Niệm Rời Xa -Lìa Tham -Chấm Dứt - Từ Bỏ ! Y Cứ Viễn Ly Ly Tham Đoạn Diệt Xả Ly

Linh Quy Pháp Ấn 21-9-2022

Ngày đăng : 21/09/2022