NIKAYA Thiền Quán - Xả Vô Lượng Tâm 4 ( 2024) - Xả Bỏ Chấp Thân

Ngày đăng : 09/06/2024


NIKAYA Thiền Quán - Tâm Ơi ! Nói Tâm Nghe 1

Linh Quy Pháp Ấn 22-2-2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945

NIKAYA Thiền Quán - Tâm Ơi ! Nói Tâm Nghe 2

Linh Quy Pháp Ấn 19 tháng 2, 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945

NIKAYA Thiền Quán - Tâm Từ Vô Lượng - Chăm Sóc Bệnh Nhân & Trình Pháp

Linh Quy Pháp Ấn 21-2-2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945

NIKAYA Thiền Quán - Tâm Hiền Ơi ! & Đọc 10 Giới Sa Di *

Linh Quy Pháp Ấn 20 tháng 2, 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945

NIKAYA Thiền Quán - Tâm Ơi ! Nói Tâm Nghe 1

Linh Quy Pháp Ấn 22-2-2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945

NIKAYA Thiền Quán - Tâm Ơi ! Nói Tâm Nghe 2

Linh Quy Pháp Ấn 19 tháng 2, 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945

NIKAYA Thiền Quán - Tâm Hiền Ơi ! & Đọc 10 Giới Sa Di *

Linh Quy Pháp Ấn 20 tháng 2, 2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945

NIKAYA Thiền Quán - Tâm Từ Vô Lượng - Chăm Sóc Bệnh Nhân & Trình Pháp

Linh Quy Pháp Ấn 21-2-2024 ------------- Địa Chỉ: Thôn Tà Ngào - xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng SĐT: 0984.765.945