Lời Phật dạy

Kinh Tứ Niệm Xứ

Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Ðó là Bốn Niệm xứ.

Xem thêm

Kinh Vô Ngã Tướng

Kinh Vô Ngã Tướng là bản Kinh thứ hai do Phật thuyết giảng, sau Kinh Chuyển Pháp Luân.

Xem thêm

Kệ Vô Thường

Nhớ lời Phật Tổ dạy rằng : Đời người chớp nhoáng như lằn điển quang, Thân người giả hợp rồi tan, Lao xao bọt nước mơ màng chiêm bao, Nặng mang những nghiệp trần lao, Loanh quanh ba cõi lao xao sáu đường.

Xem thêm

Kinh Chuyển Pháp Luân

Giới thiệu: Ðây là bài Pháp đầu tiên Ðức Phật thuyết giảng cho năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển sau khi Ngài đắc đạo. Bài Pháp nầy tóm tắt các điểm chính yếu của Ðạo Giải Thoát, đó là Tứ Diệu Ðế và Bát Chánh Ðạo.

Xem thêm