SOI SÁNG KINH NIKAYA - Tất cả pháp lấy Tác ý làm sanh khởi ? Xúc làm tập khởi ? Tu với con chó !

Linh Quy Pháp Ấn 4-6-2021

Ngày đăng : 07/06/2021