NIKAYAGiảngGiải-Thế Tôn Quở Trách Tà Kiến-"Chấp Thức Là Thường Hằng"-Đại Kinh Đoạn Tận Ái 1-Trung Bộ

Linh Quy Pháp Ấn 2-3-2023

Ngày đăng : 03/03/2023