NIKAYA Thiền Quán - Khổ Thánh Trí & Xuất Ly Đạo Lộ - 6 Căn - 6 Trần - 6 Thức - 3 Thọ Là Khổ Đau !

Linh Quy Pháp Ấn 29-6-2022

Ngày đăng : 06/07/2022