NIKAYA Thiền Quán - 4 Đức Phật & 1 Ngọn Núi - Vô Thường - Không Kiên Cố - Bất An Là Đời Sống Này !

Linh Quy Pháp Ấn ngày 30/7/2022

Ngày đăng : 30/07/2022