NIKAYA Giảng Giải-Hạnh Vô Ngã Của Đức Phật &Xá Lợi Phất-Tại Sao Bậc Thánh Tôn Kính Như Lai Tột Cùng?

Linh Quy Pháp Ấn 7-3-2023

Ngày đăng : 12/03/2023