Kinh NIKAYA Giảng Giải - NGHIỆP QUẢ 2 - Sang Hèn Cao Thấp Là Do Đâu ?

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 26-5-2019

Ngày đăng : 11/06/2019