NIKAYA Thiền Quán - 4 Đức Phật & 1 Ngọn Núi - Vô Thường - Không Kiên Cố - Bất An Là Đời Sống Này !

Chùa Bửu Liên 30-7-2022

Ngày đăng : 03/08/2022