Năm Uẩn

- Này các Tỷ-kheo, có năm thủ uẩn này. Thế nào là năm? Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. - Này các Tỷ-kheo, khi nào Ta chưa như thật thắng tri năm thủ uẩn này theo bốn chuyển, thì cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, đối với thế giới chư Thiên, Ma, Phạm thiên, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, Ta không xác chứng rằng Ta đã chứng được vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.


Đọc sách
Tải kinh sách
Lượt xem: 6561
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 141
  • Lượt truy cập : 6.108.653
  • Tổng lượng nghe : 4872684
  • Tổng Download : 52332
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 3.546
  • Download trong ngày : 3
  • Đăng nhập
LIÊN KẾT