Con Đường Đoạn Tận Tham Ái

Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng sự tập khởi và sự đoạn diệt của khổ. + Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khổ tập khởi ? Do duyên con mắt và các sắc, nhãn thức khởi lên. Do ba cái tụ hội nên xúc khởi. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Này các Tỷ-kheo, đây là khổ tập khởi. Do duyên tai và các tiếng...Do duyên mũi và các hương... Do duyên lưỡi và các vị... Do duyên thân và các xúc... Do duyên ý và các pháp, ý thức khởi lên. Do ba cái tụ hội, nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Này các Tỷ-kheo, đây là khổ tập khởi.


Đọc sách
Tải kinh sách
Lượt xem: 7380
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 58
  • Lượt truy cập : 7.774.561
  • Tổng lượng nghe : 6290569
  • Tổng Download : 58812
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 1.307
  • Download trong ngày : 2
  • Đăng nhập
LIÊN KẾT