Nghi Thức NIKAYA - Đảnh Lễ Pháp Bảo & Đời Sống Như Giọt Sương

TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 05-03-2024

Ngày đăng : 11/04/2024


1 Nghi Thức NIKAYA - Đảnh Lễ Pháp Bảo & Đời Sống Như Giọt Sương TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 05-03-2024  
2 Nghi Thức NIKAYA - Căn Bản Trí 1 - Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phất & Tác Ý Hỷ Lạc Đời Sống Viễn Ly TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-03-2024  
3 Nghi Thức NIKAYA - Đảnh Lễ Pháp Bảo & 4 Điều Khó Làm Của Một Người Tu TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-03-2024  
4 NIKAYA Thiền Quán - Tình Thương Rộng Mở & Trải Tâm Từ TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-03-2024  
5 Pháp Đàm NIKAYA - Trùng Tuyên Thánh Điển 2 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-03-2024  
6 NIKAYA Thiền Quán - Xả Bỏ Tham Sân & Đảnh Lễ Pháp Bảo TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-03-2024  
7 NIKAYA Thiền Quán - Trúc Lâm Như Tại - Điềm Lành Tối Thượng TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-2024  
8 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Pháp Đưa Đến Đau Khổ & An Vui TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-03-2024  
1 NIKAYA Giảng Giải - Đức Phật Dạy Đạo Làm Người 10 - Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
2 Nghi Thức NIKAYA - Đảnh Lễ Pháp Bảo & Thiền Quán Giết Tâm ! TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-2024  
3 NIKAYA Đảnh Lễ Pháp Bảo &Tọa Thiền TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
4 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Bốn Sự Tinh Tấn - Kinh Chế Ngự, Tăng Chi Bộ TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
5 Nghi Thức NIKAYA - Đảnh Lễ Pháp Bảo & Đời Sống Như Giọt Sương TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 05-03-2024  
6 NIKAYA Thiền Quán - Tâm Bi Mẫn Hiền Trí. TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
7 Pháp Đàm NIKAYA - Kham Nhẫn TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
8 NIKAYA Thiền Quán - Cội Gốc Đau Khổ * & Căn Bản Trí 2 - Đảnh Lễ Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phất TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-2024  
1 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Kham Nhẫn TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
2 Nghi Thức NIKAYA - Tứ Niệm Xứ (Niệm Thân ) & Quán Bộ Xương TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
3 NIKAYA Đảnh Lễ Pháp Bảo &Tọa Thiền TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
4 Kinh NIKAYA Giảng Giải -Tinh Tấn Khổ Luyện Thành Đạo. TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
5 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Bốn Sự Tinh Tấn - Kinh Chế Ngự, Tăng Chi Bộ TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
6 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nhiệt Tâm & Sợ Hãi - Hạnh Tàm Quý. TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
7 Tinh Hoa NIKAYA- Xấu Hổ- Lo Lắng & Sợ Hãi ( TÀM QUÝ) TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
8 NIKAYA Giảng Giải - Đức Phật Dạy Đạo Làm Người 9 - Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-2024  
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 97
  • Lượt truy cập : 7.414.252
  • Tổng lượng nghe : 6011044
  • Tổng Download : 57535
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 4.303
  • Download trong ngày : 7
  • Đăng nhập
LIÊN KẾT