Pháp Đàm NIKAYA - Trùng Tuyên Thánh Điển ( 02/04/2024)

TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-04-2024

Ngày đăng : 01/07/2024


1 Pháp Đàm NIKAYA - Trùng Tuyên Thánh Điển ( 02/04/2024) TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-04-2024  
2 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Biết Tu Không Sợ Hãi ( MAHANAMA - Tương Ưng 5 ) TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 02-04-2024  
3 NIKAYA Thiền Quán - Tại Sao Chúng Ta Đi Tu ? Liễu Tri Đau Khổ TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-04-2024  
4 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Khổ Thánh Đế 2- Tương Ưng Sự Thật TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-2024  
5 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Lửa Cháy Trên Đầu - Hỷ Lạc Mới Chứng Ngộ - Tương Ưng Sự Thật TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 29-03-2024  
6 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Rơi Xuống Vực Thẳm - Tương Ưng Sự Thật TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 29-03-2024  
7 NIKAYA Thiền Quán - Lời Thầy Nhắc Nhở - Thấy Lý Duyên Khởi Là Thấy Pháp TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 29-03-2024  
8 Pháp Đàm NIKAYA - Thấy Pháp Là Thấy Phật ( Kinh Vakkali - Tương Ưng Bộ 3 ). TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 28-03-2024  
1 Đáp Từ Trai Tăng 5 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 24-11-2018  
2 Tinh Hoa NIKAYA - Giá Trị Tụng Kinh NIKAYA ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 27-04-2020  
3 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sơn Cư Pháp Ngữ 1 - Diệt Tận Nhiễm Ô - Thánh Đế ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ. Thính Minh Thành giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 16-2-2019  
4 Đáp Từ Trai Tăng 6 - Công Đức Bố Thí ĐĐ.Thích Minh Thành LInh Quy Pháp Ấn ngày 14-12-2018  
5 Nhân Quả ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn  
6 4 Tâm Vô Lượng ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Am Pháp Ấn, 21.04.2018  
7 NHẬP THẤT Chia Sẻ 3 - Soi Thấu Năm Uẩn 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 29-01-2018  
8 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Pháp Hành Trong Tạng Kinh NIKAYA 5 – Cốt Lõi Tu Tập ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM 22-4-2019  
1 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 27 - Trình Pháp Tổng Quát Pháp Hành 1 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-10-2023  
2 NHẬP THẤT Chia Sẻ 3 - Soi Thấu Năm Uẩn 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 29-01-2018  
3 NIKAYA Pháp Bảo - Căn Bản Trí 1 - Đảnh Lễ Trí Đức Như Lai & Tác Ý Phá Si Mê. TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 12-2023  
4 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Niệm Thân - Hương Vị Bất Tử 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn Ngày 19/07/2018  
5 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Qua Bờ Bên Kia ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn 17-5-2019  
6 4 Tâm Vô Lượng ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Am Pháp Ấn, 21.04.2018  
7 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sức Mạnh Thực Sự Của Người Tu ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 13-6-2019  
8 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thế Nào Là Bậc Chân Nhân ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 16-06-2018  
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 125
  • Lượt truy cập : 7.946.892
  • Tổng lượng nghe : 6428897
  • Tổng Download : 59832
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 1.500
  • Download trong ngày : 1
  • Đăng nhập
LIÊN KẾT