Audio Theo Bộ

Kinh NIKAYA Giảng Giải

ĐĐ. Thích Minh Thành

Xem thêm

KINH NIKAYA PHÂN LOẠI

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng toàn thể quý vị. Đức Phật đến thế gian này để đem lại hạnh phúc thực sự cho nhân sinh muôn loại. Đó là sự giải thoát khỏi những phiền não và khổ đau của dòng luân hồi bất tận. Ngài như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy Chánh pháp đã được Đức Phật dùng nhiều phương tiện trình bày.

Xem thêm