THÔNG BÁO KHOÁ TU NIKAYA XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 6

 Kính thưa các bậc hiền trí tăng ni và quý Phật tử !

Đáp lại tâm tha thiết tăng thượng tu học của đạo tràng, từ chủ nhật ngày 8/10/2023( 24-8 AL) đến ngày 22/10/2022 ( 8-9 AL) chúng con tại LINH QUY PHÁP ẤN sẽ mở khoá tu 2 tuần. 
Những vị nào phát tâm XUẤT GIA GIEO DUYÊN sẽ được cạo tóc - sống đời viễn ly trong 2 TUẦN giữa núi rừng xa vắng, tập hạnh xuất trần, nuôi dưỡng đức hạnh cao thượng hiền trí!
Đây là cơ hội hiếm có trong kiếp người vô thường này! Mong tất cả chúng ta vứt bỏ thế sự, quay về non thiêng, thực hành Thánh đạo ! 
                   Con trò kính lễ _()_ _()_ _()_Nội dung khác