THÔNG BÁO KHÓA TU NIKAYA TẾT DƯƠNG LỊCH

Kính thưa các bậc hiền trí tăng ni và quý Phật tử !
Đáp lại tâm tha thiết tăng thượng tu học của đạo tràng, chúng con tại LINH QUY PHÁP ẤN sẽ mở khoá tu 1 tuần nhân ngày nghĩ lễ tết dương lịch ( từ ngày 27 / 12/ 2023 --- 02 /01 / 2024).  
Quý vị về núi tu học , phát tâm sống đời viễn ly trong 7 ngày giữa núi rừng xa vắng,  nuôi dưỡng đức hạnh cao thượng hiền trí!  CÁC VỊ NÀO MUỐN XUẤT GIA GIEO DUYÊN NGẮN HẠN TRONG 7 NGÀY TU HỌC Ở NÚI RỪNG thì sẽ đăng ký số lượng để Chư Tăng sắp xếp cho quý vị ( Nếu đủ số lượng đăng ký )..
Đây là cơ hội hiếm có trong kiếp người vô thường này! Mong tất cả chúng ta vứt bỏ thế sự, quay về non thiêng,  thực hành thánh đạo. 
Con trò kính lễNội dung khác