THÔNG BÁO KHÓA TU NIKAYA

Thông báo khoá tu NIKAYA chùa HOẰNG PHÁP


          Kính thưa các bậc hiền trí Tăng ni và quý Phật tử!
Được sự cho phép của HT Viện chủ, ngày 29/5/2022 (29/4 Âm lịch) Minh Thành sẽ mở khoá tu học một ngày trở lại.
Kính mời quý vị về chùa tu tập để nếm được hương vị tịnh lạc trong Thánh pháp Thế Tôn!
         CHƯƠNG TRÌNH TU TẬP :

7h30 -10h00: Đảnh lễ Tam Bảo & học nhóm nhận diện 5 uẩn.
10h15-10h45: Đảnh Lễ Trí Đức Như Lai & khuyến tấn đạo tràng
11h-12h: Chánh quán thọ thực
12h15-13h15: Chỉ tịnh
13h30 -14h00 : Thiền tập
14h00 - 16h00 : Nghe Pháp & vấn đáp
16h00: Hoàn mãn
                                               
                                             Linh Quy Pháp Ấn ngày 19/5/2022
                                               Thích Minh Thành kính lễNội dung khác