THÔNG BÁO KHÓA TU

THÔNG BÁO KHÓA TU NIKAYA LẦN THỨ HAI TẠI
CHÙA HOẰNG PHÁP
Do Thầy Thích Minh Thành Hướng Dẫn.

Được sự chỉ dạy của Thượng Tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp, chúng tôi xin trân trọng thông báo đến chư Tăng Ni và quý Phật tử khóa tu lần 2
vào ngày 25 tháng 10 năm 2020, nhằm ngày 9 tháng 9 năm Canh Tý. Thời gian tu học như sau:
7h00 – 7h30: Đảnh lễ tam bảo, tuyên đọc thanh quy.
7h30 – 8h30: Nghe Pháp (ý nghĩa, mục đích thực hành ba pháp nhận diện ngũ uẩn)
8h30 – 10h45: Học nhóm (thực hành ba pháp và nhận diện ngũ uẩn)
10h45 – 11h00: Giải lao
11h00 – 12h30: Chánh quán thọ thực
12h30 – 13h30: Chỉ tịnh
13h45 – 14h30: Thiền tâm hiền
14h30 – 15h30: Vấn đáp (công năng thực hành ba pháp và nhận diện ngũ uẩn)
15h30 – 16h00: Đảnh lễ đức hạnh Ngài Xá Lợi Phất & hồi hướng.
Trân trọng kính mời quý vị về tham dự để nếm được hương vị tịnh lạc nhiệm mầu!


  Ngày 30/09/2020
Thích Minh Thành
Kính báo
 
 

 Nội dung khác