KHOÁ TU NIKAYA

THÔNG BÁO KHOÁ TU NIKAYA
 
        Kính thưa các bậc hiền trí tăng ni và quý Phật tử!
Đáp lại tâm tha thiết tăng thượng tu học của đạo tràng, chủ nhật tuần sau 9/10/2022( 14-9 AL) đến ngày 23/10/2022 ( 28-9 AL) chúng con tại LINH QUY PHÁP ẤN sẽ mở khoá tu 2 tuần. 
( Quý vị nào muốn về núi tu chỉ đăng ký 1 tuần vẫn được ạ. )
 Ai phát tâm XUẤT GIA GIEO DUYÊN sẽ được cạo tóc - sống đời viễn ly trong 15 ngày giữa núi rừng xa vắng, tập hạnh xuất trần, nuôi dưỡng đức hạnh cao thượng hiền trí!
Đây là cơ hội hiếm có trong kiếp người vô thường này! Mong tất cả chúng ta vứt bỏ thế sự, quay về non thiêng, thực hành Thánh đạo ! 
Quý vị đăng ký khoá tu theo LINK: 
https://docs.google.com/forms/d/1i1nWvX850vjyHSE7-J6rvzNCJ40i-7zfGyRerHKOIeE/edit
                   Con trò kính lễ _()_ _()_ _()_ Nội dung khác