ĐĐ: Thích Minh Thành

Đ Đ Thích Minh Thành giảng viên trường Cao Trung Cấp Phật Học Tp. HCM.

Audio

1 Tinh Hoa NIKAYA - Đẹp Thay Cuộc Sống Vì Ai Đó ! ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 1-8-2021  
2 Tinh Hoa NIKAYA - Giảng Giải Bài Thiền Quán - Xả Vô Lượng Tâm 7 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 28-07-2021  
3 Tinh Hoa NIKAYA - Giảng Giải Bài Thiền Quán - Xả Vô Lượng Tâm 6 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 27-07-2021  
4 Tinh Hoa NIKAYA - Giảng Giải Bài Thiền Quán - Xả Vô Lượng Tâm 5 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 31-07-2021  
5 Lễ Pháp Bảo NIKAYA và Thiền Tâm Hỷ ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 28-07-2021  
6 Thiền Tâm Bi và Đọc Cửa Vào Bất Tử ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 27-07-2021  
7 Thiền Tâm Từ và Tụng Kinh Tâm Từ ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 25-07-2021  
8 Thiền Tâm Xả 3 và Tụng Đọc Phật Đạo Vô Thượng ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 24-07-2021  
1 NHẬP THẤT Chia Sẻ - Thực Hành Ngồi Thiền Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 27-03-2018  
2 NHẬP THẤT Chia Sẻ 3 - Soi Thấu Năm Uẩn 1 Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 10-04-2018  
3 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Tứ đại - Ngoại Địa Giới & Nội Địa Giới Trường Trung Cấp Phật học TP. HCM Ngày 07-05-2018  
4 Tâm Sự với Người Xuất Gia - Tầm Quan Trọng của Quán Bất Tịnh Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 15-04-2018  
5 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 9 - Bản Chất Sáu Ái ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 10-12-2018  
6 Đáp Từ Trai Tăng 5 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 24-11-2018  
7 Quán Chiếu Tứ đại - Ngoại Địa Giới & Nội Địa Giới ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật học TP. HCM Ngày 07-05-2018  
8 Phật Học Thường Thức Kỳ 27 - Quán Bất Tịnh Giảng tại chùa Hoằng Pháp Tp.HCM  
1 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nhận Diện Năm Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 10-12-2018  
2 NHẬP THẤT Chia Sẻ 3 - Soi Thấu Năm Uẩn 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 29-01-2018  
3 Kinh Nikaya Giảng Giải - Soi Thấu Tham Sân Si và Bản Ngã ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 28-10-2018  
4 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 10 - Mạn Và Ái ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học TP.HCM ngày 17-12-2018  
5 Bản Chất Của Thân Thể ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 22-04-2018  
6 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ái Là Nguyên Nhân Của Khổ Đau ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.Thích Minh Thành - Giảng tại Nha Trang - Ngày 19/09/2018  
7 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Tứ Đại 4 - Tứ Thánh Đế ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 28-10-2018  
8 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tu Như Thế Nào ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Hoằng Pháp tp HCM ngày 16-12-2018  

Video

Tinh Hoa NIKAYA - Đẹp Thay Cuộc Sống Vì Ai Đó !

ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 1-8-2021

Tinh Hoa NIKAYA - Giảng Giải Bài Thiền Quán - Xả Vô Lượng Tâm 7

ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 28-07-2021

Tinh Hoa NIKAYA - Giảng Giải Bài Thiền Quán - Xả Vô Lượng Tâm 6

ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 27-07-2021

Tinh Hoa NIKAYA - Giảng Giải Bài Thiền Quán - Xả Vô Lượng Tâm 5

ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 31-07-2021

Lễ Pháp Bảo NIKAYA và Thiền Tâm Hỷ

ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 28-07-2021

Thiền Tâm Bi và Đọc Cửa Vào Bất Tử

ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 27-07-2021

Thiền Tâm Từ và Tụng Kinh Tâm Từ

ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 25-07-2021

Thiền Tâm Xả 3 và Tụng Đọc Phật Đạo Vô Thượng

ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 24-07-2021

Danh sách các giảng sư