Nhập Bồ Tát Hạnh 01 - Kiếp Người Trân Quý

Giảng tại Am Pháp Ấn

Ngày đăng : 30/07/2015