Duyên Khởi và Vô Ngã 04

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày05/01/2015

Ngày đăng : 04/08/2015


Duyên Khởi và Vô Ngã 04

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày05/01/2015

Duyên Khởi và Vô Ngã 03

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 22/12/2014

Duyên Khởi và Vô Ngã 02

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 06/10/2014

Duyên Khởi và Vô Ngã 01

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 29/09/2014

Muôn Vật Giả Danh

Giảng tại Am Pháp Ấn - ngày 13/05 Tân Mão

Duyên Khởi và Vô Ngã 04

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày05/01/2015

Duyên Khởi và Vô Ngã 01

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 29/09/2014

Muôn Vật Giả Danh

Giảng tại Am Pháp Ấn - ngày 13/05 Tân Mão

Duyên Khởi và Vô Ngã 03

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 22/12/2014

Duyên Khởi và Vô Ngã 02

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 06/10/2014

Duyên Khởi và Vô Ngã 02

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 06/10/2014

Muôn Vật Giả Danh

Giảng tại Am Pháp Ấn - ngày 13/05 Tân Mão

Duyên Khởi và Vô Ngã 01

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 29/09/2014

Duyên Khởi và Vô Ngã 04

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày05/01/2015

Duyên Khởi và Vô Ngã 03

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 22/12/2014