Chùa Là Viện Thẩm Mỹ Tâm Linh

Giảng tại chùa Quan Âm- Montreal- Canada năm 2014

Ngày đăng : 08/07/2015


Chùa Là Viện Thẩm Mỹ Tâm Linh

Giảng tại chùa Quan Âm- Montreal- Canada năm 2014

Ý Nghĩa Hình Tượng Bồ Tát Địa Tạng

Giảng tại chùa Địa Tạng- Canada năm 2014

Bước Đầu Học Phật 2 Ý Nghĩa Lễ Phật

Giảng tại chùa Trừng Thuỷ- Montreal- Canada năm 2014

Bước Đầu Học Phật 1 Vào Cổng Chùa

Giảng tại chùa Trừng Thuỷ- Montreal- Canada năm 2014

Nghệ Thuật Tu Tập 3

Giảng tại chùa Quan Âm- Montreal- Canada năm 2014

Chùa Là Viện Thẩm Mỹ Tâm Linh

Giảng tại chùa Quan Âm- Montreal- Canada năm 2014

Bước Đầu Học Phật 2 Ý Nghĩa Lễ Phật

Giảng tại chùa Trừng Thuỷ- Montreal- Canada năm 2014

Ý Nghĩa Hình Tượng Bồ Tát Địa Tạng

Giảng tại chùa Địa Tạng- Canada năm 2014

Bước Đầu Học Phật 1 Vào Cổng Chùa

Giảng tại chùa Trừng Thuỷ- Montreal- Canada năm 2014

Nghệ Thuật Tu Tập 3

Giảng tại chùa Quan Âm- Montreal- Canada năm 2014

Nghệ Thuật Tu Tập 3

Giảng tại chùa Quan Âm- Montreal- Canada năm 2014

Bước Đầu Học Phật 1 Vào Cổng Chùa

Giảng tại chùa Trừng Thuỷ- Montreal- Canada năm 2014

Bước Đầu Học Phật 2 Ý Nghĩa Lễ Phật

Giảng tại chùa Trừng Thuỷ- Montreal- Canada năm 2014

Ý Nghĩa Hình Tượng Bồ Tát Địa Tạng

Giảng tại chùa Địa Tạng- Canada năm 2014

Chùa Là Viện Thẩm Mỹ Tâm Linh

Giảng tại chùa Quan Âm- Montreal- Canada năm 2014