HT: Thích Thanh Từ

HT: Thích Thanh Từ

Audio

    Video

       THÔNG BÁO
       LỊCH THỌ BÁT CHÙA BỬU LIÊN 2018

       Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Nhằm tạo điều kiện thuận...

       Xem chi tiết