65 Tinh Hoa NIKAYA – Giải Phá Chấp Ngã 4 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 24-3-2020  
66 Tinh Hoa NIKAYA - Giải Phá Chấp Ngã 3 Linh Quy Pháp Ấn ngày 03-02-2020  
67 NIKAYA Soi Sáng – Nhận Diện Ngũ Uẩn Khi Ngồi Thiền ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 13/02/2020  
68 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Nghiệp 4 – Sợ Hãi Ác Nghiệp ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 02-02-2020  
69 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp 3 - Nhân Quả Ác Nghiệp ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 25-03-2020  
70 Kinh NIKAYA Giảng Giải - NGHIỆP 2 - Nghiệp Cũ Nghiệp Mới ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 25-03-2020  
71 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thánh Trí Năm Uẩn 12 - Sắc Là Than Đỏ ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 01/02/2020  
72 Kinh NIKAYA Giảng Giải – NGHIỆP 1 – Tổng Quát về NGHIỆP Linh Quy Pháp Ấn ngày 27-03-2020