505 Sự Ra Đi An Lành Của Mẹ 5 - Pháp Hóa Thân Tộc - Sám Hối - Tri Ân Báo Ân ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng  
506 Sự Ra Đi An Lành Của Mẹ 6 - Thiền quán Thân Xác Vô Thường - Hạnh Hiếu Người Tu 4 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng  
507 Tinh Hoa NIKAYA – Hóa Giải Nghiệp Chướng Tâm Từ Vi Diệu 3B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 05-07-2020  
508 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sinh Hoạt Hằng Ngày Của Tỳ Kheo B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 04 - 08 - 2020  
509 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thánh Trí Năm Uẩn 14 - Gánh Nặng phần 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 31-03-2020  
510 Tinh Hoa NIKAYA – Hóa Giải Nghiệp Chướng Tâm Từ Vi Diệu 4A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 19-07-2020  
511 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thiền Quán - Đời Sống Như Giọt Sương ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 22-08-2020  
512 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Giải Mã Đau Khổ Trên Toàn Thế Giới 1B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 29-08-2020