41 Tu Tâm ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Nam An- Thanh Bình- tỉnh Đồng Tháp - 22/12/2010  
42 Xét Đúng Sự Thật - Như Lý Tác Ý 6 - Ngũ Uẩn Vô Ngã ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 04-12-2017  
43 Lăng Nghiêm Yếu Giải – Viên Thông Tỷ Căn 3 – Quán Xét Hơi Thở ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học – Quận 9 – TPHCM – 24/11/2015  
44 Hạnh Quán Âm ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Bửu Liên - Q.Bình Thạnh - TPHCM - ngày 31/10/2015  
45 Lăng Nghiêm Yếu Giải – Viên Thông Tỷ Căn 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học – Quận 9 – TPHCM – 10/11/2015  
46 Người Xuất Gia Tu Học Như Thế Nào? ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Am Pháp Ấn – 2015  
47 TĐVN 06 – Thiện Tri Thức ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Chùa Vạn Linh- Núi Cấm- Châu Đốc - 27/06/2006  
48 TĐVN 11 – Lòng Tin ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Chùa Vạn Linh- Núi Cấm- Châu Đốc - 05/07/2006