33 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Pháp Thoại Mùa Xuân - Cây Mai Vô Giá ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Hoa Nghiêm tại Bảo Lộc, Lâm Đồng ngày 13-1-2020  
34 Soi Sáng NIKAYA - 5 Câu Hỏi Trọng Yếu Cho Người Phật Tử ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 19-12-2019  
35 Tinh Hoa NIKAYA - Sơn Cư Thánh Lạc 1 B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 11-12-2019  
36 Tinh Hoa NIKAYA - Sơn Cư Thánh Lạc 1 A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 11-12-2019  
37 Đạo Tràng NIKAYA - Thiền Quán 32 Thể Trược ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 24-7-2019  
38 Nhập Thất Công Phu NIKAYA - Như Lý Tác Ý 1B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 25-11-2019  
39 Nhập Thất Công Phu NIKAYA - Như Lý Tác Ý 1A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 21-11-2019  
40 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Kho Báu Tình Thương ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 30-12-2019