Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tập Không Thọ Nhận

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 1-9-2019

Thanh Quy Đạo Tràng NIKAYA

Linh Quy Pháp Ấn ngày 18-8-2019

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Trách Nhiệm Vị Khất Sĩ

Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 10-9-2019

Thoát Ngục

Giảng tại chùa Hội Đức ngày 20-05-2018