Ý Nghĩa Trọng Đại Phật Ra Đời

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 29-05-2018

Trí Tuệ Bất Tử

Giảng tại chùa Bửu Liên Ngày 20-05-2018

Ân Sâu Nghĩa Nặng 2

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 10-05-2018

Soi Sáng 80 - Pháp Hành Năm Uẩn

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 07-05-2018

Soi Sáng 81- Năm Uẩn Trong Đời Sống

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 08-05-2018

Phật Học Thường Thức Kỳ 27 - Quán Bất Tịnh

Giảng tại chùa Hoằng Pháp Tp.HCM

Soi Sáng 79 - Phá Trừ Hôn Trầm - Tham Sân

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 07-05-2018

Pháp Hành Quán Chiếu Cảm Giác 1

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 06-05-2018