17 Chương 5-Tương Ưng Kassapa 3  
18 Chương 6-Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính  
19 Chương 6-Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính - tiếp theo  
20 Chương 7-Tương Ưng Rahula  
21 Chương 8-Tương Ưng Lakkhana  
22 Chương 9-Tương Ưng Thí Dụ  
23 Chương 10-Tương Ưng Tỳ Kheo