177 Tinh Hoa NIKAYA - Tứ Thánh Đế - Nghệ Thuật Sống Thánh Nhân ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 21-12-2019  
178 Nhập Thất Công Phu NIKAYA - Siêu Việt Tình Thường ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM 05-01-2020  
179 Nhập Thất Công Phu NIKAYA - Tác Ý Hỷ Lạc Tiến Tu ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 29-11-2019  
180 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Pháp Thoại Mùa Xuân - Cây Mai Vô Giá ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Hoa Nghiêm tại Bảo Lộc, Lâm Đồng ngày 13-1-2020  
181 Soi Sáng NIKAYA - 5 Câu Hỏi Trọng Yếu Cho Người Phật Tử ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 19-12-2019  
182 Tinh Hoa NIKAYA - Sơn Cư Thánh Lạc 1 B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 11-12-2019  
183 Tinh Hoa NIKAYA - Sơn Cư Thánh Lạc 1 A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 11-12-2019  
184 Đạo Tràng NIKAYA - Thiền Quán 32 Thể Trược ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 24-7-2019