9 Kim Cang Tát Đỏa 02  
10 Bát Nhã Tâm Kinh  
11 Văn Thù Sư Lợi  
12 Manjushri-Mantra-Om-Ah-Ra-Pa-Ca-Na-Dhih