9 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thiền Quán - Đời Sống Như Giọt Sương ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 22-08-2020  
10 Sự Ra Đi An Lành Của Mẹ 4 - Đi Lên Cõi Lành ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng  
11 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thế Tôn Cung Kính Chánh Pháp B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 14-08-2020  
12 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thế Tôn Cung Kính Chánh Pháp A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 14-08-2020  
13 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thiền Quán Cách Tu Của Đức Phật 2B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 16-08-2020  
14 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thiền Quán Cách Tu Của Đức Phật 2A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 16-08-2020  
15 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thiền Quán Cách Tu Của Đức Phật 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 16-08-2020  
16 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Thành Quả Người Xuất Gia 3 – Kinh Ratthapala – Trung Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Phật Học TP.HCM ngày 19-08-2020