Sống Ảo Sống Thật

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Tứ Đại 4 - Tứ Thánh Đế

Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 28-10-2018

Búa Ở Trong Miệng - Khẩu Nghiệp

Giảng tại Chùa Bửu Liên ngày 29-07-2018

SOI SÁNG 84 - Chánh Pháp Hiệu Quả Tức Thì

Linh Quy Pháp Ấn ngày 01-01-2019

Quy Y Tối Thượng

Linh Quy Pháp Ấn