Đáp Từ Trai Tăng 6 - Công Đức Bố Thí

LInh Quy Pháp Ấn ngày 14-12-2018

Vạn Linh Pháp Thoại 1 - Chuyển Hoá Khổ Đau

Giảng tại chùa Vạn Linh - Núi Cấm, An Giang

Mở Cửa Bất Tử - 2

Linh Quy Pháp Ấn Ngày 22/08/2018

ĐẠI LỄ - Vu Lan Báo Hiếu

Giảng tại chùa Bửu Liên- Tp.HCM - 2018

Ý Nghĩa Trọng Đại Phật Ra Đời

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 29-05-2018