97 Tinh Hoa NIKAYA – Giải Phá Chấp Ngã 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 24-02-2020  
98 Tinh Hoa NIKAYA - Giải Phá Chấp Ngã 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 23/02/2020  
99 Tinh Hoa NIKAYA - Soi Sáng - Nghệ Thuật Quán Chiếu 2 – Tứ Thánh Đế Linh Quy Pháp Ấn ngày 14/02/2020  
100 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán - Triệt Hạ Vô Minh Tham Ái 1B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 28/01/2020  
101 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán - Triệt Hạ Vô Minh Tham ÁI 1A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 28/01/2020  
102 Tinh Hoa NIKAYA - Năm Khiêm Hai Khéo ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 01/02/2020  
103 Kinh NIKAYA Giảng Giải -Thánh Trí Năm Uẩn 10 - Bị Sắc Chinh Phục ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 31-01-2020  
104 Tinh Hoa NIKAYA - Bí Quyết Bình An Hạnh Phúc 1B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 28/01/2020