Pháp Hành Trong Kinh Tạng NIKAYA

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO tp HCM ngày 14-10-2018

Hiệu Quả Cảm Giác Toàn Thân

Giảng tại Am Pháp Ấn

Đáp Từ Trai Tăng 3

Linh Quy Pháp Ấn

Quán Chiếu Sáu Pháp

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn Ngày 25/06/2018

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nhận Diện Năm Uẩn

Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 10-12-2018