65 NIKAYA Thiền Quán - Thiền Hành - Lễ Pháp Bảo & Thanh Quy ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-01-2022  
66 NIKAYA Tất Niên 2021 - Sống Với Sự Thật - Nhìn Lại Năm Qua - Nhớ Ơn Đạo Sư ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 31-01-2022  
67 Tinh Hoa NIKAYA - Thứ Tự Hành Trì - Truyền Thống Chánh Pháp Của Chư Phật ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-01-2022  
68 Pháp Đàm NIKAYA - Chùa Là Bệnh Viện Tâm Linh - Thầy Là Bác Sĩ Trị Liệu ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 20-01-2022  
69 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tâm Hoang Vu - Kinh Trung Bộ ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 18-01-2022  
70 NIKAYA Pháp Đàm- Phước Lành Chở Che ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14-01-2022  
71 Kinh NIKAYA Thiền Quán - Tưởng Như Ráng Mặt Trời - Kinh Bọt Nước 3 ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-01-2022  
72 Kinh NIKAYA Thiền Quán - Bọt Nước Rỗng Không 1 ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 13-01-2022