65 Tinh Hoa NIKAYA - Giảng Giải Bài Thiền Quán - Bi Vô Lượng Tâm 1B ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ân 26-06-2021  
66 Tinh Hoa NIKAYA - Giảng Giải Bài Thiền Quán - Bi Vô Lượng Tâm 1A ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ân 26-06-2021  
67 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nhiệt Tâm & Sợ Hãi - Tàm Quý 1 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 26-06-2021  
68 Pháp Đàm NIKAYA - Thức Là Nhà Ảo Thuật Lừa Gạt Đại Tài ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 21-05-2021  
69 Tinh Hoa NIKAYA - Giảng Giải Bài Thiền Quán - Từ Vô Lượng Tâm 3 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 21-06-2021  
70 Tinh Hoa NIKAYA - Giảng Giải Bài Thiền Quán - Từ Vô Lượng Tâm 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 18-06-2021  
71 Tinh Hoa NIKAYA - Giảng Giải Bài Thiền Quán - Từ Vô Lượng Tâm 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 18-06-2021  
72 Tinh Hoa NIKAYA - Tăng Thượng Giới Học ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 31-05-2021