65 NIKAYA Thiền Quán - Tại Sao Chúng Ta Đi Tu? Liễu Tri Đau Khổ TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 01-10-2023  
66 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Niệm Tử - Nhớ Mình Sẽ Chết TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 28-09-2023  
67 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thoát Khỏi Tăm Tối ( Hắc Ám ,Tương Ưng Sự Thật ) TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 28-09-2023  
68 Đạo Tràng NIKAYA - Sách Tấn Tu Học TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 27-09-2023  
69 Tổng Quát Pháp Hành Kinh Tạng NIKAYA TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 27-09-2023  
70 NIKAYA Thiền Quán - Với Ưa Thích & Trình Pháp TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 27-09-2023  
71 NIKAYA Thiền Quán - Triệt Hạ Vô Minh & Tham Ái - Kinh Tứ Niệm Xứ ( Thân - Thọ - Tâm ) TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 26-09-2023  
72 Tinh Hoa NIKAYA - Bốn Chân Lý Vĩ Đại TT.Thích Minh Thành TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 26-09-2023