Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Sáu Xứ 4 - Thối Đọa & Phóng Dật

Chùa Bửu Liên và Linh Quy Pháp Ấn ngày 25-8-2019

Thanh Quy Đạo Tràng NIKAYA

Linh Quy Pháp Ấn ngày 18-8-2019