193 Tinh Hoa NIKAYA - Tu PHƯỚC Như Thế Nào ? Tu HUỆ Như Thế Nào ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên - 01/2023  
194 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nhân Quả Của Sát Sanh - Quả Dị Thục Của Nghiệp ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Phú Đức 25-06-2023  
195 Tinh Hoa NIKAYA - Tu Vui Quá Là Vui ! 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Tịnh Xá Ngọc Pháp - 26-06-2023  
196 Thiền Quán NIKAYA - ĐỨC THẾ TÔN ƠI ! Con Biết Ơn Ngài Nhiều Lắm! 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Tu Viện Khánh An 08-05-2022  
197 Khoá Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp 29-5-2022 - Thiền Tập - Nhận Diện Ngũ Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại chùa Hoằng Pháp -29-05-2022  
198 TInh Hoa NIKAYA- Lắng Nghe Bằng Trái Tim - Công Đức Là Chỗ Dựa Bình An Vui Sướng ! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên 19-06-2022  
199 Tinh Hoa NIKAYA - Làm Sao Thành Hoằng Pháp Viên Thật Sự ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Phật Quang 01-07-2022  
200 BÉ THUỘC LÒNG ĐỊNH NGHĨA NGŨ UẨN NIKAYA 1-2 ĐĐ.Thích Minh Thành 28-07-2022