Kinh NIKAYA Giảng Giải – Giới Hạnh Người Xuất Gia

Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 25-5-2020

Tinh Hoa NIKAYA – Trọng Trách Của Người Xuất Gia

Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 11-5-2020

Tinh Hoa NIKAYA - Quán Chiếu Thâm Sâu Về Cảm Thọ 1

Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 30-11-2020