9 NIKAYA Thiền Quán - Thấy PHÁP Là Thấy PHẬT * ( Kinh Vakkali - Tương Ưng 3) TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 28-03-2024  
10 NIKAYA Thiền Quán - Từ Đâu Có Khổ ? Sanh & Phiền Não - Sám Hối Diệt Ngã TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 27-03-2024  
11 Pháp Đàm NIKAYA - Thiện Xảo Về Giới (Kinh Đa Giới - Trung Bộ) TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 27-03-2024  
12 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thánh Trí Phá Vỡ Bản Ngã - Xuyên Thủng 18 Giới ( Kinh Đa Giới, Trung Bộ ) TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 26-03-2024  
13 NIKAYA Thiền Quán - Trân Quý Hiện Tại TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 25-03-2024  
14 Lễ Cúng Dường Trai Tăng 24-3-2024 TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-03-2024  
15 Thiền Quán NIKAYA - Hãy Thương Mình Thật Nhiều & Xưng Tán 4 Dự Lưu Phần TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-2024  
16 Tinh Hoa Thánh Điển NIKAYA 3 - Tìm Hạnh Phúc Nơi Nào ? TT.THÍCH MINH THÀNH TT.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-2024