9 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Phật Đản Sanh Như Thế Nào 1 ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 19-05-2023  
10 Kinh NIKAYA Giảng Giải- Bước Đầu & Bước Cuối Đường Tu- Cuộc Đối Thoại Tôn Giả Câu Hy La & Ngài Xá Lợi Phất ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 19-05-2023  
11 Trình Pháp NIKAYA - Về Núi Yên Tu & Chỉ Cách Ngồi Thiền - Nhập Thất ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 18-02-2023  
12 Tinh Hoa NIKAYA - Phá Chấp Sắc Thủ Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 10-05-2023  
13 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán Trong Sinh Hoạt 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 17-05-2023  
14 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 14 - Người Xuất Gia Đối Với Gia Đình Như Thế Nào ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh 16-05-2023  
15 Tinh Hoa NIKAYA Giảng Giải 13 - Tám Điều Nên Tránh ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh 16-05-2023  
16 NIKAYA Thiền Quán - Chúng Ta Đang Gặp Tai Nạn - Quờ Quạng Trong Bóng Đêm..! ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 13-05-2023