9 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thứ Tự Tu Tập 8 - Kinh GANAKA MOGGALLANA - Trung Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh 25-10-2022  
10 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thứ Tự Tu Tập 7 - Kinh GANAKA MOGGALLANA - Trung Bộ ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh 25-10-2022  
11 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 6 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh 24-10-2022  
12 Tinh Hoa NIKAYA - Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 5 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Hòa Khánh 24-10-2022  
13 Tinh Hoa NIKAYA - Nhận Diện Cơn Giận ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Trường Phật Học TPHCM 14-03-2022  
14 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 12 - Kinh Thiên Sứ 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 28/10/2022  
15 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 11 - Kinh Thiên Sứ 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21/10/2022  
16 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp & Quả Báo 10 - Kinh Thiên Sứ 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14/10/2022