1353 NIKAYA Vấn Đáp - Lông Tóc Dựng Đứng - Nước Mắt Đầy Mặt - Chấn Động Thân Tâm ? ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-07-2022  
1354 Pháp Đàm NIKAYA - Sáu Pháp Trên Tất Cả 3 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 18-07-2022  
1355 Đảnh Lễ Pháp Bảo - NIKAYA Thiền Quán Giải Thoát Trí 5 - Tâm Mê Cảnh Mộng - Tỉnh Mau ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 19-07-2022  
1356 Tâm Đắc Tu Học NIKAYA 4 - Thầy Pháp An (Ông Năm) ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 21-10-2021  
1357 Lễ Chúc Thọ - Lễ Trai Tăng - Linh Quy Pháp Ấn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 27-03-2022  
1358 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Mùa Xuân Ly Tham Bất Tử - Thánh Trí 5 Uẩn ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên TPHCM ngày 28-01-2022  
1359 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Mùa Xuân Ly Tham Bất Tử 2 - Thánh Trí 5 Uẩn ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Chùa Bửu Liên TPHCM ngày 29-01-2022  
1360 NIKAYA Thiền Quán - Thiền Hành - Lễ Pháp Bảo & Thanh Quy ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-01-2022