785 Tinh Hoa NIKAYA - Nghệ Thuật Sống An Vui 03 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 09-07-2021  
786 Tinh Hoa NIKAYA - Nghệ Thuật Sống An Vui 02 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 07-07-2021  
787 Tinh Hoa NIKAYA - Giảng Giải Bài Thiền Quán - Xả Vô Lượng Tâm 3 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 23-07-2021  
788 Tinh Hoa NIKAYA - Giảng Giải Bài Thiền Quán - Hỷ Vô Lượng Tâm 3 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại 20-07-2021 Linh Quy Pháp Ấn  
789 Tinh Hoa NIKAYA - Giảng Giải Bài Thiền Quán - Bi Vô Lượng Tâm 3 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 10-07-2021  
790 Tinh Hoa NIKAYA - Trình Pháp và Thiền Quán Giận Làm Chi 2 ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Linh Quy Pháp Ấn 03-08-2021  
791 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán Hiện Tại Lạc Trú 2 - Hạnh Phúc Ở Đâu ? ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Linh Quy Pháp Ấn 06-08-2021  
792 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Tập Tâm An Không Sợ Hãi ĐĐ,THÍCH MINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 14-08-2021