785 Tinh Hoa NIKAYA - Nhân Quả Sát Sanh - Sám Hối Oan Gia Trái Chủ - Trải Từ Vô Lượng Tâm ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 26-11-2021  
786 Tinh Hoa NIKAYA - Mật Mã Thế Giới 4 - Trí Tuệ Về Tưởng ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 03-10-2021  
787 Tinh Hoa NIKAYA - Mật Mã Thế Giới 7 - Bốn Chân Lý Vĩ Đại ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 09-10-2021  
788 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Khổ Thánh Trí 6 - Khổ Lớn Nhất Là Không Biết Mình Khổ ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 23-10-2021  
789 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Khổ Thánh Trí 7 - Thoát Khỏi Tăm Tối ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-10-2021  
790 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Khổ Thánh Trí 8 - Nhờ Khổ Mới Tin Sâu ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 24-10-2021  
791 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Khổ Thánh Trí 09 - Pháp Đưa Đến Đau Khổ & An Vui 1 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 25-10-2021  
792 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Khổ Thánh Trí 10 - Pháp Đưa Đến Đau Khổ & An Vui 2 ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng Tại Linh Quy Pháp Ấn 04-11-2021