769 Tinh Hoa NIKAYA – Trí Tuệ Về Sắc Thân 1B ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng 05/01/2021. Tại Pháp Ấn Sơn  
770 Tinh Hoa NIKAYA – Trí Tuệ Về Sắc Thân 2 ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng 07/01/2021. Tại Pháp Ấn Sơn.  
771 Tinh Hoa NIKAYA – Trí Tuệ Về Suy Nghĩ 1A ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng 07/01/2021. Tại Pháp Ấn Sơn.  
772 Tinh Hoa NIKAYA – Trí Tuệ Về Suy Nghĩ 1B ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 07-01-2021  
773 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm Sao Để Thành Người Xuất Gia Đúng Nghĩa 6 ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Trường Phật Học TPHCM - Ngày 09-11-2020  
774 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm Sao Để Thành Người Xuất Gia Đúng Nghĩa 7 ? ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Trường Phật Học TPHCM - Ngày 16-11-2020  
775 Soi Sáng NIKAYA - Như Lý Giác Sát ? Người Mù Sáng Mắt 1A ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 27-06-2021  
776 Soi Sáng NIKAYA - Như Lý Giác Sát ? Người Mù Sáng Mắt 1B ĐĐ.THÍCH MIINH THÀNH ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 06-07-2021